پرش به محتوا

ویکی‌خبر:برچسب خبرها

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

این پرچم‌ها (الگوها) برای استفاده در خبرهای منتشرنشده است. اضافه کردن آن در بالای صفحه به این معنی است که این خبر نیاز دارد تا شرایط لازم را قبل از انتشار برطرف کند.

برچسب نمایش برچسب مکان استفاده
{{ویرایش}} در نوشتارهایی که نیاز است تا شدیداً ویرایش شوند، برای جلوگیری از تعارض ویرایشی از این الگو استفاده می‌شود. برای استفاده از این الگو کافی‌ست در ابتدای نوشتار {{جا:ویرایش}} را درج کنید.
{{بدون منبع}}این الگو در خبرهایی که از منابع قابل قبولی برخوردار نیستند استفاده می‌شود.
{{single source}} الگو:Single source Articles lacks sources, only identifies one source used.
{{کمترین}}به دلیل کم بودن اطلاعات این خبر، در این زمان نمی‌توانید انتشارش دهید.
{{گسترش}}
Help Wikinews! در حال حاضر این خبر کوتاه است. شما می‌توانید با گسترش آن به ویکی‌خبر کمک کنید.
همانند الگو کمترین است.
{{npov}} الگو:Npov You believe the article to contain an explicit or implicit bias, or presenting only one point of view in a contentious issue.
{{misleading}} الگو:Misleading Fact checking indicates that the article is incorrect.
{{incomplete}} الگو:Incomplete You feel that more information should be added to the article, and would like for you, or the community, to be given time to add that information before it is published.
{{Cleanup|Reason}} الگو:Cleanup The article is poorly written, wikified or formatted, or other serious deviations from the article style guidelines
{{Deletion request}} الگو:Deletion request The story falls foul of the Wikinews:Policies and guidelines/Deletion guidelines and does not belong on Wikinews. Please remember to list the article on the deletion requests page.
{{Notnews}} الگو:Notnews The story falls foul of the Wikinews:Policies and guidelines/Deletion guidelines and does not belong on Wikinews. Please remember to list the article on the deletion requests page.
{{حذف سریع|معیار}} The article is an obvious test, vandalism etc.
{{copyvio}}     Visit Template:Copyvio page for full form The article contains suspected copyright violations
{{essay}} الگو:Essay For articles that are written in the wrong (essay like) style. See also template:cleanup
{{tasks|thing that needs to be done}}


Adding a task list of things that need to be done before publishing. Can take several arguments. There are several special codes recognized by this template. For example, {{tasks|mos|src}} says the article needs sources, and formating (mos=manual of style). See template:tasks for details.