ویکی‌خبر:آمار روزانه ویکی‌خبر فارسی/۲۰۱۵/آوریل

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
میان‌بُر:
وخ:آروف

بایگانی آمار روزانه ویکی‌خبر فارسی
۱، ۲، ۳، ۴، ۲۰۱۵


Wikinews-logo.svg آمار روزانه ویکی‌خبر فارسی
تاریخ ساعت صفحه‌ها صفحه محتویات خبرهای منتشرشده تعداد ویرایش‌ها پرونده‌ها کاربران کاربران فعال ربات‌ها مدیران دیوان‌
سالاران
ویرایشگران واگردانان گشت‌زنان
چهارشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۴
۱ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۱(گرینویچ)
‏۱۲:۳۱(تهران)
۱۵٬۲۵۳ ۱٬۵۲۷ ۱٬۵۳۰ ۳۱۰٬۱۸۲ ۲۳ ۴٬۲۲۳ ۱۲ ۱۴ ۴ ۰ ۲۶ ۷ ۹
پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۴
۲ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۲۵۸ ۱٬۵۲۷ ۱٬۵۳۰ ۳۱۰٬۲۳۰ ۲۳ ۴٬۲۲۴ ۱۳ ۱۴ ۴ ۰ ۲۶ ۷ ۹
جمعه ۱۴ فروردین ۱۳۹۴
۳ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۷(گرینویچ)
‏۱۲:۳۷(تهران)
۱۵٬۲۶۲ ۱٬۵۲۷ ۱٬۵۳۰ ۳۱۰٬۲۷۰ ۲۳ ۴٬۲۲۶ ۱۳ ۱۴ ۴ ۰ ۲۶ ۷ ۹
شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۴
۴ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۲۶۸ ۱٬۵۲۷ ۱٬۵۳۰ ۳۱۰٬۳۰۸ ۲۳ ۴٬۲۲۹ ۱۳ ۱۴ ۴ ۰ ۲۶ ۷ ۹
یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۴
۵ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۲۷۲ ۱٬۵۲۷ ۱٬۵۳۰ ۳۱۰٬۳۸۵ ۲۳ ۴٬۲۳۰ ۱۳ ۱۴ ۴ ۰ ۲۶ ۷ ۹
دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۴
۶ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۲۷۶ ۱٬۵۲۷ ۱٬۵۳۰ ۳۱۰٬۴۲۹ ۲۳ ۴٬۲۳۲ ۱۶ ۱۴ ۴ ۰ ۲۶ ۷ ۹
سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۴
۷ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۱(گرینویچ)
‏۱۲:۳۱(تهران)
۱۵٬۲۸۴ ۱٬۵۲۷ ۱٬۵۳۰ ۳۱۰٬۴۷۷ ۲۳ ۴٬۲۳۵ ۱۶ ۱۴ ۴ ۰ ۲۶ ۷ ۹
چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴
۸ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۲۹۰ ۱٬۵۲۸ ۱٬۵۳۱ ۳۱۰٬۵۲۲ ۲۳ ۴٬۲۳۶ ۱۶ ۱۴ ۴ ۰ ۲۶ ۷ ۹
پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۴
۹ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۲۹۷ ۱٬۵۲۹ ۱٬۵۳۱ ۳۱۰٬۵۷۱ ۲۳ ۴٬۲۳۸ ۱۸ ۱۴ ۴ ۰ ۲۶ ۷ ۹
جمعه ۲۱ فروردین ۱۳۹۴
۱۰ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۳۰۲ ۱٬۵۲۹ ۱٬۵۳۲ ۳۱۰٬۶۱۶ ۲۳ ۴٬۲۴۰ ۱۸ ۱۴ ۴ ۰ ۲۶ ۷ ۹
شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴
۱۱ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۳۰۷ ۱٬۵۲۹ ۱٬۵۳۲ ۳۱۰٬۶۵۴ ۲۳ ۴٬۲۴۵ ۱۸ ۱۴ ۴ ۰ ۲۶ ۷ ۹
یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴
۱۲ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۳۱۳ ۱٬۵۳۰ ۱٬۵۳۳ ۳۱۰٬۶۹۳ ۲۳ ۴٬۲۴۶ ۱۹ ۱۴ ۴ ۰ ۲۶ ۷ ۹
دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴
۱۳ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۳۲۱ ۱٬۵۳۱ ۱٬۵۳۴ ۳۱۰٬۷۵۲ ۲۳ ۴٬۲۵۰ ۱۹ ۱۴ ۴ ۰ ۲۶ ۷ ۹
سه‌شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴
۱۴ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۳۲۷ ۱٬۵۳۲ ۱٬۵۳۵ ۳۱۰٬۷۸۷ ۲۳ ۴٬۲۵۳ ۱۹ ۱۴ ۴ ۰ ۲۶ ۷ ۹
چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴
۱۵ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۳۳۱ ۱٬۵۳۳ ۱٬۵۳۶ ۳۱۰٬۸۱۶ ۲۳ ۴٬۲۵۴ ۲۰ ۱۴ ۴ ۰ ۲۶ ۷ ۹
پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۴
۱۶ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۱(گرینویچ)
‏۱۲:۳۱(تهران)
۱۵٬۳۳۳ ۱٬۵۳۳ ۱٬۵۳۶ ۳۱۰٬۸۳۹ ۲۳ ۴٬۲۵۵ ۲۰ ۱۴ ۴ ۰ ۲۶ ۷ ۹
جمعه ۲۸ فروردین ۱۳۹۴
۱۷ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۱(گرینویچ)
‏۱۲:۳۱(تهران)
۱۵٬۳۴۲ ۱٬۵۳۴ ۱٬۵۳۷ ۳۱۰٬۸۷۴ ۲۳ ۴٬۲۵۸ ۲۰ ۱۴ ۴ ۰ ۲۶ ۷ ۹
شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴
۱۸ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۳۴۵ ۱٬۵۳۴ ۱٬۵۳۷ ۳۱۰٬۹۰۴ ۲۳ ۴٬۲۵۹ ۲۲ ۱۵ ۴ ۰ ۲۶ ۷ ۹
یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴
۱۹ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۱(گرینویچ)
‏۱۲:۳۱(تهران)
۱۵٬۳۴۸ ۱٬۵۳۷ ۱٬۵۳۷ ۳۱۱٬۰۸۶ ۲۳ ۴٬۲۶۰ ۲۲ ۱۵ ۴ ۰ ۲۶ ۷ ۹
دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
۲۰ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۱(گرینویچ)
‏۱۲:۳۱(تهران)
۱۵٬۳۵۲ ۱٬۵۳۷ ۱٬۵۳۷ ۳۱۱٬۱۰۲ ۲۳ ۴٬۲۶۳ ۲۲ ۱۵ ۴ ۰ ۲۶ ۷ ۹
سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۱ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۳۵۶ ۱٬۵۳۸ ۱٬۵۳۸ ۳۱۱٬۱۲۲ ۲۳ ۴٬۲۶۴ ۲۱ ۱۵ ۴ ۰ ۲۶ ۷ ۹
چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۲ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۳۵۸ ۱٬۵۳۸ ۱٬۵۳۸ ۳۱۱٬۱۵۴ ۲۳ ۴٬۲۶۴ ۲۱ ۱۵ ۴ ۰ ۲۶ ۷ ۹
پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۳ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۱(گرینویچ)
‏۱۲:۳۱(تهران)
۱۵٬۳۶۱ ۱٬۵۳۸ ۱٬۵۳۸ ۳۱۱٬۱۸۹ ۲۳ ۴٬۲۶۴ ۲۱ ۱۵ ۴ ۰ ۲۶ ۷ ۹
جمعه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۴ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۱(گرینویچ)
‏۱۲:۳۱(تهران)
۱۵٬۳۶۶ ۱٬۵۳۸ ۱٬۵۳۸ ۳۱۱٬۲۲۵ ۲۳ ۴٬۲۶۷ ۲۱ ۱۵ ۴ ۰ ۲۶ ۷ ۹
شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۵ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۳۷۰ ۱٬۵۳۸ ۱٬۵۳۸ ۳۱۱٬۲۵۷ ۲۳ ۴٬۲۶۹ ۲۱ ۱۵ ۴ ۰ ۲۶ ۷ ۹
یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۶ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۳۷۵ ۱٬۵۳۸ ۱٬۵۳۸ ۳۱۱٬۲۹۴ ۲۳ ۴٬۲۷۲ ۲۱ ۱۵ ۴ ۰ ۲۶ ۷ ۹
دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۷ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۳۷۸ ۱٬۵۳۸ ۱٬۵۳۸ ۳۱۱٬۳۲۹ ۲۳ ۴٬۲۷۲ ۲۱ ۱۵ ۴ ۰ ۲۶ ۷ ۹
سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۸ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۱(گرینویچ)
‏۱۲:۳۱(تهران)
۱۵٬۳۸۴ ۱٬۵۳۸ ۱٬۵۳۸ ۳۱۱٬۳۶۷ ۲۳ ۴٬۲۷۶ ۲۱ ۱۵ ۴ ۰ ۲۶ ۷ ۹
چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۹ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۳۸۸ ۱٬۵۳۸ ۱٬۵۳۸ ۳۱۱٬۴۰۰ ۲۳ ۴٬۲۷۸ ۲۱ ۱۵ ۴ ۰ ۲۶ ۷ ۹