ویکی‌خبر:آمار روزانه ویکی‌خبر فارسی

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
میان‌بُر:
وخ:آروف

بایگانی آمار روزانه ویکی‌خبر فارسی
۱، ۲، ۳، ۴، ۲۰۱۵


Wikinews-logo.svg آمار روزانه ویکی‌خبر فارسی
تاریخ ساعت صفحه‌ها صفحه محتویات خبرهای منتشرشده تعداد ویرایش‌ها پرونده‌ها کاربران کاربران فعال ربات‌ها مدیران دیوان‌
سالاران
ویرایشگران واگردانان گشت‌زنان
سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۴
۱ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۸۸۳ ۱٬۵۵۴ ۱٬۵۵۴ ۳۱۶٬۰۲۲ ۲۳ ۴٬۴۹۵ ۲۶ ۱۶ ۲ ۰ ۲۶ ۷ ۹
چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴
۲ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۸۸۶ ۱٬۵۵۴ ۱٬۵۵۴ ۳۱۶٬۰۶۷ ۲۳ ۴٬۴۹۶ ۲۶ ۱۶ ۲ ۰ ۲۶ ۷ ۹
پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۴
۳ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۸۹۱ ۱٬۵۵۴ ۱٬۵۵۴ ۳۱۶٬۱۱۳ ۲۳ ۴٬۴۹۸ ۲۶ ۱۶ ۲ ۰ ۲۶ ۷ ۹
جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۹۴
۴ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۸۹۸ ۱٬۵۵۴ ۱٬۵۵۴ ۳۱۶٬۱۴۸ ۲۳ ۴٬۵۰۳ ۲۶ ۱۶ ۲ ۰ ۲۶ ۷ ۹
شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
۵ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۹۰۳ ۱٬۵۵۴ ۱٬۵۵۴ ۳۱۶٬۱۸۵ ۲۳ ۴٬۵۰۶ ۲۸ ۱۶ ۲ ۰ ۲۶ ۷ ۹
یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
۶ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۹۰۷ ۱٬۵۵۴ ۱٬۵۵۴ ۳۱۶٬۲۲۳ ۲۳ ۴٬۵۰۸ ۲۸ ۱۶ ۲ ۰ ۲۶ ۷ ۹
دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۴
۷ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۱(گرینویچ)
‏۱۲:۳۱(تهران)
۱۵٬۹۱۰ ۱٬۵۵۴ ۱٬۵۵۴ ۳۱۶٬۲۶۱ ۲۳ ۴٬۵۰۹ ۲۸ ۱۶ ۲ ۰ ۲۶ ۷ ۹
سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴
۸ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۹۱۳ ۱٬۵۵۴ ۱٬۵۵۴ ۳۱۶٬۲۹۴ ۲۳ ۴٬۵۱۰ ۲۷ ۱۶ ۲ ۰ ۲۶ ۷ ۹
چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۴
۹ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۹۱۹ ۱٬۵۵۴ ۱٬۵۵۴ ۳۱۶٬۳۴۷ ۲۳ ۴٬۵۱۳ ۲۷ ۱۶ ۲ ۰ ۲۶ ۷ ۹
پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۴
۱۰ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۹۲۳ ۱٬۵۵۵ ۱٬۵۵۴ ۳۱۶٬۳۸۴ ۲۳ ۴٬۵۱۴ ۲۷ ۱۶ ۲ ۰ ۲۶ ۷ ۹
جمعه ۲۰ شهریور ۱۳۹۴
۱۱ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۹۲۶ ۱٬۵۵۵ ۱٬۵۵۴ ۳۱۶٬۴۱۹ ۲۳ ۴٬۵۱۵ ۲۸ ۱۶ ۲ ۰ ۲۶ ۷ ۹
شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴
۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۹۳۰ ۱٬۵۵۴ ۱٬۵۵۴ ۳۱۶٬۴۵۷ ۲۳ ۴٬۵۱۸ ۲۸ ۱۶ ۲ ۰ ۲۶ ۷ ۹
یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴
۱۳ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۹۳۲ ۱٬۵۵۴ ۱٬۵۵۴ ۳۱۶٬۴۹۳ ۲۳ ۴٬۵۱۸ ۲۸ ۱۶ ۲ ۰ ۲۶ ۷ ۹
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴
۱۴ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۹۴۹ ۱٬۵۵۴ ۱٬۵۵۴ ۳۱۶٬۵۵۰ ۲۳ ۴٬۵۱۹ ۲۷ ۱۶ ۲ ۰ ۲۶ ۷ ۹
سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴
۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۹۴۹ ۱٬۵۵۴ ۱٬۵۵۴ ۳۱۶٬۵۹۷ ۲۳ ۴٬۵۱۹ ۲۷ ۱۶ ۲ ۰ ۲۶ ۷ ۹
چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۴
۱۶ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۹۵۶ ۱٬۵۵۴ ۱٬۵۵۴ ۳۱۶٬۶۲۳ ۲۳ ۴٬۵۲۱ ۲۷ ۱۶ ۲ ۰ ۲۶ ۷ ۹
پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
۱۷ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۹۵۷ ۱٬۵۵۴ ۱٬۵۵۴ ۳۱۶٬۶۴۱ ۲۳ ۴٬۵۲۲ ۲۵ ۱۶ ۲ ۰ ۲۶ ۷ ۹
جمعه ۲۷ شهریور ۱۳۹۴
۱۸ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۹۶۰ ۱٬۵۵۴ ۱٬۵۵۴ ۳۱۶٬۶۶۳ ۲۳ ۴٬۵۲۳ ۲۵ ۱۶ ۲ ۰ ۲۶ ۷ ۹
شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۴
۱۹ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ)
‏۱۲:۳۰(تهران)
۱۵٬۹۶۴ ۱٬۵۵۴ ۱٬۵۵۴ ۳۱۶٬۶۹۵ ۲۳ ۴٬۵۲۵ ۲۵ ۱۶ ۲ ۰ ۲۶ ۷ ۹