پرش به محتوا

۲۰ نماینده دولت به اتاق بازرگانی تهران گسیل شدند

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴، ۱۳ آوریل ۲۰۱۵، ۰۴:۴۴:۱۷ ب.ظ.با معرفی بیست نماینده دولت از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، ترکیب شصت نفر هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تکمیل شد، چهل عضو دوره ۸ اتاق تهران در انتخابات دوشنبه هجده اسفند هزار و سیصد و نود و سه برگزیده شدند و با معرفی بیست نماینده دولتی اتاق از سوی وزیر صنعت ترکیب شصت نفرِ اتاق تهران تکمیل شد.

در این میان حضور چند چهره شاخص بخش خصوصی که بیشتر به گروه ائتلاف بزرگ وابسته هستند شایان توجه است.

به گزارش اتاق نیوز و خانه معدن ایران نعمت‌زاده به میرمحمدصادقی و بهر امن اعتماد کرد، و میرمحمد صادقی، بهر امن و نجفی منش نماینده دولتی اتاق بازرگانی شدند، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران شصت عضو دارد که چهل عضو آن از جانب دارندگان کارت بازرگانی انتخاب و بیست عضو آن از جانب وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی می‌شود. بر همین اساس، چهل عضو دوره ۸ اتاق تهران در انتخابات دوشنبه هجده اسفند هزار و سیصد و نود و سه برگزیده‌شده بودند و با معرفی بیست نماینده دولتی اتاق از سوی وزیر صنعت ترکیب شصت نفرِ اتاق تهران تکمیل شد.

منابع