Ali

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

امروز تاریخ ۱۰٫۰۹٫۲۰۱۹

متوجه شدم که جاسوسی انگلستان در طی ۱۴ سال با تلاش مستمر و پی در پی خود با جو سازی های موجود در انگلستان فقید که به اقدام علیه جنایات جهانی و با هدف اقدام بلاعوض با ایجاد فضای اقدامات بدون نظارت در جهنم اصلاحات اروپایی به اقدام برای مبارزه و مقابله با اجراییات اعمال خشونت آمیز چه در انگلستان و چه در اقصی نقاط جهان با حضور نظامی و غیر نظامی به اهداف فضای سیاسی با اجرا اتحاد سیاست گذاری امور غیر قانونی وبا حفظ امور اجراییات نظم بین الکلی به انهدام اطلاعات نظامی جنگهای آخوندهای ناامید آمریکا با هدف ایجاد اختلال در نظم امنیت ملی کشورهای فی الوقت در اکتشاف انجمنهای ایرانی که به منظور قدوم قوای اهورا برای ضبط سیاست مدارهای جوامع بشری با حمایت دولی که به اینجانب ضربه جدی‌چه از نظر اجتماعی سیاسی و ملیتی به دلایلی که مقدور به اقدامات نظامیان اختلافات با هدف جرم در جهنم آمریکا و اسراییل به حضور ملی و مذهبی و سیاسی و با سیاستگذاریهای عجولانه و بدون در نظر گرفتن نقض قوانینی که در اثبات ایشان سالیان سال با حمایت از نظام‌های بشری با حامیان قدرتهای مقاومت در انهدام اروپا و آمریکا و سایر کشورهایی که اصلاحات از نظم های بشری که از آنها تاکنون چیزی به یاد نماده یاد کرد که هیچکدام جایی در حمایت آمریکا برای اقدام علیه نیروهای ایرانی و نظامیان سایر کشورهای جهان ندارند یاد کرد.

انگلستان به منظور دستیابی‌به این زور گویی بلا عوض که در عهد قدیم ایران به اتکا بر انقلاب آمریکا نبوده

چیزی جز امور انقلابی نداریم که آن را از نظام اسراییل فروختیم

لذا اگر از نظر اقدامات جهنم چیزی می دانید به اطلاعات انگلستان شک در ایجاد یک فضای انجمنی کردید به آمریکا شکایت انهدام اعمال غرب ایران را کنید که هر چه داشتید به آمریکا فروختید.

اصلاحات را با توجه به شرایط مذکور در امور میهن پرستی به جنایات اهورا بخوانید که دیگر جوابی برای انگلستان نیست

قضاوت انگلستان به تمام احادیث اصلاحات انگلستان جایی جز برقراری اقدامات intelligent service ندارند که شاید زمام امور از دست برد این اقدام به اقدامات ایران آخوند بدانند.

این انگلستان نبوده که به شرح وقایع خلافهای‌نظامیان و مردمی که سعی در ایجاد فضای روسای جمهور برای قانون اصلاحات داشتند نبوده.

لذا از اینکه به ابنجانب‌که از سال ۱۳۹۸ به منظور حفاظت از عوامل امور جنایتهای قضایی جمهوری اسلامی به انگلستان جاسوسی می کردند به ایرانیان باید قانون حامی نوابغ حقوق قضایی سیاست گذاری جمهوری اسلامی که نظامیان ایران از اقدامات علیه پروفسور جهنم آگاه است بخوانید که او هر که را بخواهد به خواهری انقلاب آمریکا می فروشد

لازم به ذکر است که انگلستان دیگر جایی برای ایرانیان نداد.

والسلام