ویکی‌خبر:خبر ترکیبی

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

این نوع خبرها از چندین منبع مختلف (که باید همیشه به طور کامل ذکر شوند) استفاده می‌کنند. این برای دیگر رسانه‌ها که تمام جوانب حقایق را در نظر بگیرند چیز نادری است، بنابراین ما گزارش‌هایی بیشتر مفصل و کامل ارائه می‌کنیم.

در نوشتن این اخبار باید از هرگونه تعصب خودداری کرده و ارائه دیدگاه بی‌طرف کنیم.

در خبرهای ترکیبی نیز مانند خبرهای معمول دیگر باید تمام منابع در پایان خبر به طور کامل ذکر شوند.