پرش به محتوا

نظرها:احتمال صدور دستور قتل رفیق حریری توسط رهبر ایران

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

بطور کلی اگر امریکا با ایران در تمام ترورهادست دارند دلیل بسیار روشن تمام ترورهای جهان در مدت این سی سال فعال شدهچطور مردم دنیا ومخصوصا مردم امریکا وناتو وکلیه اروپا یعنی اینقدر بیسوادند که هنوز موتوجه نشدند که القاعده وطالبان وتمام بمب گذاریهای عراق وایران در مشهد ودر تمام دنیا خرج تمام تروریستها را ایران میدهد چندین بار فرماندهان خود امریکائیان گفتهاند که ما بمبهای لب جادهای را که سربازان مارادر عراق وافقانستان میکشد همه وهمهاز ایران میایدای ملت امریکا شما چقدر بیسواد واحمق هستید که خنوز نفهمیدهاید که تمام 4000 هزار سربازان شمارا خود دولت امریکا با کمک ایران انها را کشتهاند دلیل بسیار روشنی دارم از روز اول جمهوری اسلامی ایران تا امروز دولت امریکا با مامور بنام ژنرال هایزر وبازرگان وامام ما باهم قرار گذاشتند که شاهرا بیرون کنند وامامرا بسلامت به ایران بیاورندوهمین طور هم شد قسم بخدا انروزی که روزنامه اطلا عات برای خمینی نوشته بود رئیس دانشگا ایران گفت شاه سلام میرود وخمینی سالم به ایران میاید وباید ایران با یکی از همسایگان جنگ کنند وقبول کردند ومیگفت کپن دیدی گفتم نه گفت کاغذی با شماره به شما میدهند ومیگویند یک کیلو روغن میدهیم میدوید که روغن تمام نشود انهو با قیمت 100 برابر ودر جنگ جوانان ایران وکشور مقابل را با کمپرسی میاورند وشماهارا جمع میکنند که شعار بدهید شهید شهید کنید وامام میگوید هرکس در جنگ بمیرد به بهشت میرود وبقیه مخالفانرا تیر باران میکنند قسم بقران عین حقیقترا نوشتم من جوان بودممن مذهبی بودم به رفقا میگفتم این دکتر نه دین دارد نه چیزی میگوید اخوند ادم میکشد مردمرا تیرباران میکنندبقران من قبول نمی کردمتمام کارهای که در حکومت اسلامی روز بروز اتفاق افتاد دیدم یک کلمه دروغ نگفته البته روز اتش سوزی که بانکها اتش میزدند با زنو بچهاش رفت به امریکا چون ادمشان همهدر امریکا بودند البته یکی از رفیقان نزدیک شاه بود هرروز یا هفتهای دو سه بار به کاخ سعد اباد میرفت منظور من ایناست که امریکا الان هم با این حکومت میانه خوبی دارد یک کمی فکر کنید وهمیشه اعمال انسانهارا ببینید امریکا اولین کاری که کرد بدترین دشمنان حکومت اسلامیرا از بین برد مثلا بدترین دشمن ایران صدام بود امریکا امد صدامرا کشت وعراقرا دودستی تحویل ایران دادمالکی سی سال در ایران بود دوم طالبان را که اولیها با حکومت ایران دشمن بودند که حتی سفیران ایرانیرا کشتند امریکا انهارا ضعیف کرد وحکومت افقانستانرا دودستی تحویل ایران داد ودر حال حاضر ایران مردم امریکارا میگیرد مثل چندین جوانان بی گناه دو نفر را همه میدانند ان بندگان خدا هیچ گناهی ندارند امریکا خودش انهارا لو داد تا دست ایرانیان بیفتند ایرانیان چه شرفی از امریکائیان گذاشتهاند بماند همهکسشانرا بهباد دادند ولی هیچکاری نمیکنند ببینید بالاترین دشمن حکومت اسلامی مجاهدین خلق هستند دروغ نیست کهمن مجاهد نیستم ولی انها بدترین دشمن اینها هستند امریکا امد اسلحه ان بندگان خدارا گرفت وگفت من حفا ظت شمارا بگردن میگیرم خودتان ببینید خرهم که میفهمد امریکا انهارا ول کرد بدست مالکی ورفت خوب ببینید هرکدام دروغ گفتم بگوئید دروغاست انها تروریست هستند یا اینها که در المان وفرانسه وانگلیس وووودر همهکشورهای اروپائی مگر مردمایرانی را ترور نکردند وهمهرا هم به بهانهای ازاد کردند ای دنیا بدانید این دوجوان بدبخت امریکائیها که دختر خانم با یک تروریست مگر عوض نکردند ایندونفر را هم خود امریکا گیر انداخته که بهبهانه این بیگناهان چند نفر از تروریستهای ایرانی عوض کنند ای اروپائیان بفهمید ای امریکائیان پسرهایتانرا به حرف دولت خائن امریکا به کشتن ندهید بفهمید ای نفهمهاچقدر من برای شماها احمقها بنویسم بفهمید ای مردم ایران وامریکا مگر چند سال همین بنلادن در ایران بود مگر امریکا نمیدانست چرا دنیا نمی فهمید ببینید یک نفر در تمام دنیا اگر ترور شود یا بمبگذاری شود یقین بدون دستور ایران وکمک پول نفت ایران هیچکس کشته نمیشود تا این جماعت زندهاند مردم دنیا باید با هراس زندگی کنند مخصوصا همسایگان ایران ومسلمانان 72 تن کار کلاهی نبود بروید ادمی بفامیلی کلا هی در ایران پیدا کنید ایا یادتان نیست که تک برگی روزنامه اطلاعات همانروز ساعت حدودا 12 بود نوشت در یک تک برگی که 10 دقیقه قبل از انفجار حزب جمهوری اقایان هاشمی ونبوی بهزاد از جلسه به بیت امام رفتند یادتان نیست ای ایرانی خودرا برای پول وریاست حتی فرزندانتانرا براحتی میفروشید ای ایرانی نامردمن هرچه نوشتم بخدا حقیقت نوشتم کسی هم نیستم که مقامی داشته باشم ولی یقین کنید نمیگویم اخرت همانطوراست که این اخوندها میگویند ولی حسابی وکتابی هست اگر علم علوم غریبه وعلم جفر ودارای علوم خفیه وامامیه ورملووجبر ووووووداشته باشیدوبا مخلوقات نامرئی خداوند یکتا نشست وصحبت داشته باشی دنیای اخرترا تا به حد یقین قبول میکنی واینقدر به این جهان نمی چسبیدالبته بگویم شاید شماهم مثل اکثریت مجتهدین ایران که دین وایمانشانرا بخدا قسم برای یک سیب ویا برایدوروزریاست مثل خضعلی که گفته اگر 40 ملیون مردم رای بدهند ولی رهبر بگویند فلانی نه درست است یا مثل بعضی از علما ومجتهد های ما که میگویند اقای خامنهای مستقیم جانشین امام زمان است خدایا بخدا رهبر ایران خجالت میکشد خدا میداند ازاین حرفهای اینها یقین ناراحت هستند چون خودشان میداننددر تمام ادیان امده که رهبر هر حکومتی باشی ودر ان حکومت یکنفر بی گناه کشته شود رهبر گناهکار است وقتل هم بخشودنی نیست بنابر این وما وخودشان هم یقیندارند صدها بی گناه در حکومت ایشان بیگناه اعدام شدند دیگر برای ایشان چه ملیون نفر بکشند چه نکشند کار ایشان تمام است دیگر اخرت تمام شد ولی بازهم راضی به این حرفهانیستند عیب است انسان شخصیت انسانرا پائین اورد یقین شخصیت رهبر را بااین حرفهای بی ربطشان ازبین میبرند ا