الگو:Ms

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((مالایی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.