الگو:It

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((ایتالیایی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.