الگو:Fr

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((فرانسوی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.