الگو:Es

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

((اسپانیایی))

برای فهرست کامل الگوهای زبان به رده:الگوهای زبان مراجعه کنید.