افراد مسلح غیر مس

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

افراد مسلح غیر مسئول در استان پروان افغانستان رو به افزایش بوده و مقامات دولتی هیچ اقدامی درین زمینه نکرده اند درین اوآخر در دهکده های استان پروان در جریان شب صدایی شلیک گولوله به گوش میرسد و هم چنان دوزدی های مسلحانه نیز افزایش چشم گیر داشته به گفته شاهدان عینی افراد مسلح با اسلحه دست داشته خود از پول و هر چیز دیگر را که نزدشان باشد میگیرند